عملی که همراه با تقوا باشد، کم نمی باشد. چگونه کم خواهد بود عملی که مقبول درگاه خدا می باشد. (نهج البلاغه ، کلمات قصار ، حکمت 95)
امروز: شنبه،30 فروردین 1393|